Raport Zintegrowany
ESG 2020

Działalność w 2020

Działalność w Polsce

Działalność poszukiwawcza i wydobywcza na terenie Polski prowadzona jest przez PGNiG przy udziale m.in. spółek zależnych Exalo Drilling i Geofizyka Toruń. Oddział Geologii i Eksploatacji pełni rolę centrum kompetencyjnego z zakresu geologii poszukiwawczej, prac geologicznych, procesów inwestycyjnych dla obiektów górnictwa otworowego i eksploatacji złóż węglowodorów. Sprawuje nadzór merytoryczny nad eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnym składowaniem odpadów oraz podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem gazu dla potrzeb eksploatacji. W strukturze PGNiG istnieją trzy wiodące Oddziały krajowe, które znajdują się w Sanoku, Zielonej Górze oraz Odolanowie i dwa Oddziały zagraniczne: Operatorski w Pakistanie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Koncesje krajowe

Na dzień 1 stycznia 2020 r. PGNiG posiadało 48 koncesji: 13 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 35 łącznych (na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Na dzień 31 grudnia 2020 r. PGNiG posiadało 47 koncesji: 11 na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 36 łącznych (na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). W omawianym okresie wygasła 1 koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie.

W 2020 r. prowadzono w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 28 postępowań w zakresie uzyskania, zmiany lub przekształcenia koncesji (w tym 15 jest w toku). Prowadzono również 30 postępowań w sprawie projektów robót geologicznych (7 postępowań jest aktualnie w toku).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. PGNiG posiadało 201 koncesji, w tym 189 koncesji eksploatacyjnych, 3 – na podziemne składowanie odpadów oraz 9 – na podziemne magazynowanie gazu. W 2020 r. PGNiG przyznano 4 nowe koncesje eksploatacyjne (Potok Górny, Połęcko, Czarna Wieś, Wielichowo W), 4 zostało zmienionych, 5 wygaszono, a w przypadku 7 koncesji były prowadzone postępowania.

Prace prowadzone na własnych koncesjach

2-img-pgnig-pl 2-img-pgnig-pl

W 2020 r. PGNiG kontynuowało poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Karpat, Przedgórza Karpat, Monokliny Sudeckiej i Niżu Polskiego zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerami. Z 25 otworów wierconych w 2020 r. głębokość końcową osiągnęło 24 otworów, w tym: 4 badawcze, 3 poszukiwawcze, 13 rozpoznawczych oraz 4 eksploatacyjne.

Na koniec 2020 r. wyniki złożowe uzyskano z 17 odwiertów (1 badawczy, 2 poszukiwawcze, 10 rozpoznawczych i 4 eksploatacyjne). Wśród 17 odwiertów o znanych wynikach złożowych znalazło się: 13 odwiertów pozytywnych (w tym  1 badawczy, 1 poszukiwawczy, 7 rozpoznawczych i 4 eksploatacyjne), 4 negatywne (w tym 1 poszukiwawczy i 3 rozpoznawcze), które nie uzyskały przemysłowego przypływu węglowodorów. Ponadto, zlikwidowano 1 odwiert badawczy (z uwagi na badawczy charakter prowadzonych prac nie podlega klasyfikacji złożowej) i 2 rozpoznawcze z likwidowane z przyczyn technicznych.

W 2020 r. wykonane były również rekonstrukcje, testy złożowe oraz likwidacje otworów odwierconych we wcześniejszych latach – dotyczyło to: 4 otworów badawczych (Jaworze Górne-1 – zlikwidowany, Kramarzówka-1K, Gilowice-1, Gilowice-3K) z których: jeden jest w trakcie próbnej eksploatacji (Kramarzówka-1K), 5 rozpoznawczych (w tym 1 odwiert zlikwidowany, w 3 zakończono próby złożowe i oczekują na dalsze prace oraz 1 w trakcie próbnej eksploatacji) oraz 3 eksploatacyjne (w tym 1 zlikwidowany, w 2 prace zostały zakończone i oczekują na przekazanie do eksploatacji).

W 2020 r. na terenie działalności Oddziału PGNiG w Sanoku włączono do eksploatacji  łącznie 14 odwiertów, w tym: 12 odwiertów na złożach już eksploatowanych oraz 2 odwierty na nowym złożu Królewska Góra eksploatowanym w ramach testu długotrwałego (Królewska Góra-1K, Królewska Góra-2K).

Do nowych odwiertów włączonych do eksploatacji na złożach już eksploatowanych przez Oddział w Sanoku należą: 2 odwierty na złożu Palikówka (Palikówka-10K, Palikówka-13K), 4 odwierty na złożu Przeworsk (Przeworsk-26, Przeworsk-27K, Przeworsk-28 i Przeworsk-29) eksploatowane w ramach testu długotrwałego, 5 odwiertów na złożu Mirocin (Mirocin-65, Mirocin-66K, Mirocin-67K, Mirocin-68K, Mirocin-69K) eksploatowane w ramach testu długotrwałego oraz 1 odwiert na złożu Husów-Albigowa-Krasne (Kraczkowa-3) – również eksploatowany w ramach testu długotrwałego.

Na terenie działalności Oddziału w Zielonej Górze został podłączony 1 odwiert  Dzieduszyce-11K na złożu Dzieduszyce.

Liczba kopalni Sanok Zielona Góra
Kopalnie gazu ziemnego 18 10
Kopalnie ropy naftowej 5 1
Kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego 12 7
Razem 35 18

Prace prowadzone na koncesjach wraz z kontrahentami

W 2020 r. Spółka na obszarach koncesyjnych PGNiG współpracowała z innymi podmiotami takimi jak: LOTOS Petrobaltic S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o. oraz FX Energy Poland Sp. z o.o. (z dniem 01.01.2020 udziały FX Energy Poland Sp. z o.o. przejął ORLEN Upstream Sp. z o.o.).

Na koncesjach PGNiG kontynuowane były prace na obszarach:

Na podstawie umowy o wspólnych operacjach z dnia 12 maja 2000 r.; udziały wynoszą: PGNiG (operator) – 51%, FX Energy Poland Sp. z o.o. – 49%.

Na podstawie umowy o wspólnych operacjach z dnia 1 czerwca 2004 r.; udziały wynoszą: PGNiG (operator) – 51%, FX Energy Poland Sp. z o.o. – 49%.

Na podstawie umowy o wspólnych operacjach z dnia 1 czerwca 2007 r.; udziały wynosiły: PGNiG (operator) – 51%, Eurogas Polska Sp. z o.o. – 24% i Energia Bieszczady Sp. z o.o. – 25%. W dniu 20 lipca 2015 r. ORLEN Upstream sp. z o.o. objęła 49% udziałów w blokach koncesyjnych oraz we fragmentach bloków należących do Eurogas Polska Sp. z o.o. i Energia Bieszczady Sp. z o.o. W dniu 30 kwietnia 2020 r. ORLEN Upstream wypowiedział umowę o wspólnych operacjach „Bieszczady”.

Na podstawie umowy o wspólnych operacjach z dnia 22 czerwca 2009 r.; udziały wynoszą: PGNiG (operator) – 51%, ORLEN Upstream Sp. z o.o. – 49%.

Na podstawie umowy o wspólnych operacjach z dnia 31 grudnia 2014 r.; udziały wynoszą: PGNiG (operator) – 51%, LOTOS Petrobaltic S.A. – 49%.

Zasoby wydobywalne

Stan zasobów wydobywalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych oraz dokumentacji rozliczających zasoby złożonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska bez wydanej decyzji Ministra to: 14 667 tys. ton ropy naftowej oraz 87 923 mln m3 gazu ziemnego w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

* Uwzględniono dodatkowo przyrosty zasobów z dokumentacji przyjętych przez Komisję Zasobów Kopalin, bez decyzji Ministra.
** Stan zasobów z uwzględnieniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych oraz dokumentacji rozliczających zasoby złożonych w Ministerstwie bez wydanej decyzji Ministra.
*** Współczynnik wyrażający stosunek zasobów węglowodorów do poziomu produkcji.

* Przyrost zasobów wydobywalnych w 2020 r. z uwzględnieniem dokumentacji rozliczających.

Zagospodarowanie wydobywanych węglowodorów

Podstawowymi produktami sprzedawanymi w ramach segmentu jest gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany oraz ropa naftowa. Część wydobywanego gazu zaazotowanego podlega dalszemu przetworzeniu na gaz wysokometanowy w odazotowniach w Odolanowie oraz Grodzisku Wielkopolskim gdzie uzyskuje się również m.in. LNG, gazowy i ciekły hel oraz ciekły azot. Ponadto od powyższego w wyniku oczyszczania ropy naftowej do parametrów handlowych uzyskiwane są produkty: siarka i mieszanina propan-butan.

Część gazu ziemnego wydobytego w Polsce sprzedawana jest bezpośrednio ze złóż do klientów spoza GK PGNiG, jak również w ramach Grupy.

W obszarze handlu ropą naftową wydobywaną w Polsce w 2020 r., PGNiG kontynuuje swoją dotychczasową politykę sprzedażową współpracując z największymi podmiotami sektora paliwowego w Polsce i za granicą. Kolejowe dostawy ropy naftowej realizowane są do spółki ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia (Grupa PKN ORLEN S.A.) oraz Grupy LOTOS S.A. – Rafineria w Gdańsku. Transportem samochodowym surowiec dostarczany jest do ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze. Dostawy ropy realizowane są również transportem rurociągowym do firmy TOTSA TOTAL Oil Trading S.A. przy wykorzystaniu ropociągu PERN. Sprzedaż ropy naftowej w PGNiG jest oparta o rynkowe notowania cen tego surowca.

DSC07286 DSC07286

Norwegia

Koncesje i złoża PGNiG UN
3-img-pgnig-pl 3-img-pgnig-pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PGNiG UN.

PGNiG UN posiada udziały w koncesjach wydobywczych i poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zlokalizowanych na Morzach: Norweskim i Północnym. Wspólnie z partnerami zajmuje się wydobyciem węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale, Gina Krog, Skogul, Kvitebjorn i Valemon oraz zagospodarowaniem złóż Ærfugl, Duva oraz Snadd Outer. Trwa również faza przygotowania koncepcji zagospodarowania złóż Tommeliten Alpha, Shrek, Alve Nord i King Lear. Na pozostałych koncesjach PGNiG UN realizuje projekty poszukiwawcze i prowadzi działania zmierzające do zapewnienia stabilnych, przewidywalnych i długoterminowych dostaw gazu do Polski. Obejmują one zarówno zaangażowanie w projekt budowy infrastruktury między Norwegią a Polską (projekt Baltic Pipe), jak i potencjalne akwizycje złóż gazowych w Norwegii. Więcej informacji na temat projektu Baltic Pipe znajduje się w rozdziale 3.1.

W 2020 r. ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale, Skogul, Ærfugl (faza 1) i Gina Krog spółka wydobyła 615 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami (w przeliczeniu na tonę ekwiwalentu ropy naftowej) i 0,47 mld m3 gazu ziemnego. Wydobycie ze złóż było wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co jest wynikiem rozpoczęcia produkcji w ramach złóż Skogul i Ærfugl (faza 1).

W 2020 r. kontynuowano zagospodarowanie złóż  – Ærfugl, Duva i Snadd Outer, w których PGNiG UN jest partnerem. W ramach tych projektów w 2020 r. dokonano instalacji urządzeń wydobywczych oraz przeprowadzono wiercenia odwiertów eksploatacyjnych. Operatorem złóż Ærfugl i Snadd Outer jest firma Aker BP, operatorem projektu Duva jest natomiast firma Neptun. Pierwsze odwierty w ramach zagospodarowania złoża Ærfugl rozpoczęły produkcję w 2020 r., podczas gdy rozpoczęcie produkcji ze złóż Snadd Outer i Duva planowane jest na 2021 r.

W styczniu 2020 r. PGNiG UN sfinalizował nabycie 10% udziałów w licencjach PL636 i PL636C, zawierających złoże Duva. Operatorem licencji PL636 oraz PL636C jest Neptun, który posiada 30% udziałów.

W lutym 2020 r. PGNiG UN podpisało umowę z firmą Aker BP na zakup 20% udziałów w licencji PL29B, odpowiadających 3,3% udziałom w złożu Gina Krog oraz 11,9175% w koncesji PL127C zawierającej odkrycie Alve Nord. W tej samej transakcji PGNiG UN sprzedał 5% udziałów w złożu Shrek (koncesja PL838), zmniejszając tym samym swój udział w złożu z 40% do 35% oraz przekazując na czas zagospodarowania firmie Aker BP operatorstwo koncesji. Operatorami złóż Gina Krog i Alve Nord są odpowiednio Equinor i Aker BP. Transakcja została sfinalizowana w kwietniu 2020 r.

We wrześniu 2020 r. podpisano z kolei umowę nabycia od spółki Shell 6,45% udziałów w koncesjach PL193, PL193B, PL193C oraz PL193D, obejmujących 6,45% udziałów w złożu Kvitebjorn oraz 3,225% udziałów w złożu Valemon. Operatorem obydwu złóż jest firma Equinor. Akwizycja w istotny sposób przyczyniła się do realizacji celu strategicznego PGNiG UN w postaci wzrostu wydobycia gazu z własnych aktywów. Transakcja została sfinalizowana na koniec grudnia 2020 r.

W wyniku opisanych transakcji, w 2020 r. PGNiG UN osiągnął także istotny wzrost udokumentowanych zasobów z 169,4 mln boe na początku roku do 214,1 mln boe na koniec 2020 r. Na przyrost zasobów, oprócz opisanych akwizycji, wpływ miało również rozpoznanie zasobów odkrytego przez PGNiG UN w 2019 r. złoża Shrek oraz przeszacowania zasobów na pozostałych złożach posiadanych przez PGNiG UN.

W styczniu 2020 r. została rozstrzygnięta kolejna runda koncesyjna APA 2019 (Awards in Predefined Areas), w wyniku której PGNiG UN otrzymał udziały w 3 nowych koncesjach poszukiwawczych:

Jest rozszerzeniem koncesji PL636, w obrębie której leży złoże gazu ziemnego i ropy naftowej o nazwie Duva. Operatorem na tym złożu jest firma Neptun Energy Norge (30% udziałów), a obok PGNiG UN pozostałymi partnerami są Idemitsu (30%) oraz Sval Energy (10%).

Jest poszerzeniem koncesji PL1009, gdzie PGNiG UN wspólnie z firmą ConocoPhillips odkrył w drugiej połowie 2020 r. złoże Warka. W tej koncesji PGNiG UN otrzymało 35% udziałów, a rolę operatora pełni na niej ConocoPhillips (65%).

W której PGNiG UN otrzymało 30% udziałów, znajduje się niedaleko złoża Skarv, w bezpośrednim sąsiedztwie koncesji PL1009 i PL1009B. Operatorem na niej została firma ConocoPhillips (40% udziałów), a drugim obok PGNiG UN partnerem jest firma Aker BP (30%). W ramach przyznanej koncesji podjęto zobowiązanie do odwiercenia odwiertu poszukiwawczego.

Nowe koncesje charakteryzują się dużym potencjałem gazowym. Wszystkie trzy koncesje są zlokalizowane w pobliżu istniejącej infrastruktury produkcyjnej i gazociągów, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces ewentualnego ich zagospodarowania. Koncesje PL1009B oraz PL1064 są zlokalizowane w pobliżu największego w portfelu aktywów PGNiG UN złoża Skarv oraz w pobliżu złoża Åsgard, co umożliwia wykorzystywanie własnych doświadczeń w poszukiwaniu ropy i gazu w tym regionie.

W styczniu 2021 r. została rozstrzygnięta kolejna runda koncesyjna APA 2020 (Awards in Predefined Areas), w wyniku której PGNiG UN otrzymał udziały w 4 koncesjach poszukiwawczych:

Rozszerzenie obszaru na którym znajduje się złożę King Lear. Operatorem koncesji jest firma Aker BP (77,8%), pozostałe udziały należą do PUN (22,2%).

Znajduje się na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie koncesji PL146 (King Lear). Struktura udziałów jest tożsama ze strukturą własnościową projektu King Lear. Operatorem koncesji jest firma Aker BP (77,8%), pozostałe udziały należą do PGNiG UN (22,2%). Program prac obejmuje przeprowadzenie studiów geologiczno-geofizycznych z terminem podjęcia decyzji o ewentualnym wierceniu odwiertu poszukiwawczego w przeciągu 2 najbliższych lat.

W której PGNiG UN otrzymało 30% udziałów, znajduje się na Morzu Norweskim niedaleko złoża Skarv. Operatorem na niej została firma ConocoPhillips (40% udziałów), a drugim obok PGNiG UN partnerem – firma Aker BP (30%). Również w tym przypadku udziałowcy mają 2 lata na podjęcie decyzji o ewentualnym wierceniu odwiertu poszukiwawczego.

W której PGNiG UN otrzymało 11,9175% udziałów, znajduje się na Morzu Norweskim w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv. Operatorem na niej została firma Aker BP (23,835% udziałów), kolejnymi partnerami są Equinor (36,165%) oraz Wintershall Dea (28,0825%). Udziałowcy mają 2 lata na podjęcie decyzji o ewentualnym wierceniu odwiertu poszukiwawczego.

Wszystkie cztery koncesje są zlokalizowane w pobliżu istniejącej infrastruktury produkcyjnej i gazociągów, co ułatwia i przyspiesza proces ewentualnego ich zagospodarowania. Wszystkie cztery koncesje znajdują się również w bezpośrednim sąsiedztwie złóż, na których PGNiG UN jest już obecny (Skarv oraz King Lear). W przypadku komercyjnych odkryć potencjalne podłączenie ich do Skarv i King Lear pozwoliłoby na realizację dodatkowego efektu synergii. Efekt ten wynikałby z wygenerowania dodatkowych przychodów za wykorzystanie istniejącej infrastruktur złóż Skarv i/lub King Lear.

Gazoport_017 Gazoport_017

PGNiG UN wspólnie z partnerami kontynuował również prace na pozostałych koncesjach poszukiwawczych. W II połowie 2020 r. PGNiG UN uczestniczył w wierceniu dwóch odwiertów, które zakończyły się sukcesem. W ramach koncesji PL1009/PL1009B, w której PGNiG UN posiada 35% udziałów, spółka wykonała odwiert poszukiwawczy i odkryła złoże Warka. Wstępne szacunki wskazują na poziom zasobów złoża między 50-189 mln boe. Koncesja PL1009/PL1009B znajduje się na Morzu Norweskim i przylega bezpośrednio do obszaru licencyjnego złóż Skarv i Ærfugl, gdzie PGNiG posiada 12 proc. udziałów jako partner. W chwili obecnej planuje się odwiercenie odwiertów rozpoznawczych w ramach dokonanego odkrycia. Drugi odwiert został odwiercony na koncesji PL127C, na którym spółka ma 11,9175% udziałów, również w tym przypadku udokumentowano obecność węglowodorów.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. PGNiG UN posiadało udziały w 32 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym 2 operatorskie. Na początku 2021 r. liczba posiadanych koncesji uległa zwiększeniu do 36. Wzrost ten jest związany z rozstrzygnięciem ostatniej rundy koncesyjnej (4 koncesje).

Złoża PGNiG UN na dzień 31 grudnia 2020 r.

Koncesja Operator Udział Rodzaj złoża Rodzaj Planowane działania
PL029B (Gina Krog) Equinor 20% (11,3% w projekcie) Złoże ropno-gazowe Poszukiwawcza/ Zagospodarowanie Produkcja
Poszukiwania
PL029C (Gina Krog) 29,63% (11,3% w projekcie)
PL036D (Vilje) Aker BP 24,243% Złoże ropne Produkcja Produkcja
PL044 ConocoPhilips 30% dla poszukiwań (42,38% w Tommeliten Alpha) Złoże gazowo-kondensatowe Poszukiwawcza/ Zagospodarowanie Poszukiwania/ Przygotowanie koncepcji zagospodarowania
PL036 (Vale) Spirit 24,243% Złoże kondensatowo-gazowe Produkcja Produkcja
PL249 (Vale)
PL127C (Alve Nord) Aker BP 11,9175% Złoże kondensatowo-gazowe Poszukiwawcza/ Zagospodarowanie Poszukiwania/ Przygotowanie koncepcji zagospodarowania
PL146 (King Lear) AkerBP 22,2% Złoże gazowo-kondensatowe Poszukiwawcza/ Przygotowanie zagospodarowania Przygotowanie koncepcji zagospodarowania
PL333
PL134B (Morvin) Equinor 6% Złoże ropne Produkcja Produkcja, Poszukiwania
PL134C (Morvin)
PL193 (Kvitebjorn) Equinor 6,45% Złoże gazowo-kondensatowe Produkcja Produkcja, Poszukiwania
PL193B (Kvitebjorn)
PL193C (Kvitebjorn)
PL193D (Valemon) Equinor 6,45% (3,225% w projekcie) Złoże gazowo-kondensatowe Produkcja Produkcja, Poszukiwania
PL212 (Skarv) AkerBP 15% (11,9175% w projekcie) Złoże ropno-gazowe Poszukiwawcza/ Zagospodarowanie/ Produkcja Produkcja, zagospodarowanie złoża Ærfugl (uruchomienie produkcji w 2020)
PL212B (Skarv)
PL262 (Skarv)
PL212E (Snadd Outer) AkerBP 15% Złoże gazowo-kondensatowe Zagospodarowanie Projekt realizowany wspólnie z zagospodarowaniem Ærfugl
PL433 (Fogelberg) Spirit 20% Złoże gazowo-kondensatowe Poszukiwawcza/ Rozpoznanie Analiza alternatywnych koncepcji zagospodarowania
PL460 (Skogul) Aker BP 35% Złoże ropne Poszukiwawcza/ Zagospodarowanie Produkcja uruchomiona w 2020 r.
PL636 (Duva) Neptune 30% Złoże gazowo-kondensatowe Zagospodarowanie Zagospodarowanie (planowane uruchomienie produkcji w 2021 r.)
PL636C
PL636B Neptune 20% Poszukiwawcza Decyzja o wierceniu odwiertu ma zostać podjęta w 2021 r.
PL838 (Shrek) Aker BP 35% Złoże ropne Poszukiwawcza Odkrycie złoża w wyniku odwiertu w 2019 r., analizy dotyczące zagospodarowania
Op.PL838B PGNiG 40% Poszukiwawcza Decyzja o wierceniu odwiertu ma zostać podjęta w 2021 r.
PL939 (Egyptian Vulter) Equinor 30% Poszukiwawcza Wiercenie planowane na rok 2021 r.
PL941 (Gronlifielet) AkerBP 20% Poszukiwawcza Decyzja DoD* Marzec 2021 r.
PL1009 (Warka) ConocoPhilips 35% Poszukiwawcza Planowany odwiert rozpoznawczy
PL1009B (Warka)
PL1017 (Copernicus) PGNiG 50% Poszukiwawcza Decyzja DoD* Marzec 2021 r.
PL1064 (Peder) ConocoPhilips 30% Poszukiwawcza Odwiert planowany do odwiercenia w 2022 r.

Złoża w fazie produkcji

Złoże Skarv rozpoczęło produkcję w grudniu 2012 r. Obecnie zagospodarowane jest 16 odwiertami podłączonymi do pięciu podmorskich płyt fundamentowych przygotowanych do podłączenia kolejnych 7 odwiertów, co zapewnia dużą elastyczność do dalszych prac związanych z licencją Skarv. Pływająca platforma Skarv FPSO ma założony długi okres użytkowania – platforma stanowi atrakcyjne centrum wydobywczo transportowe dla kolejnych odkryć w regionie.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 16,5 mln boe, w tym 10,6 mln boe gazu ziemnego i 5,9 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże Gina Krog to złoże ropno-gazowe, na którym produkcja rozpoczęła się w czerwcu 2017 r. przy wykorzystaniu 5 odwiertów. W chwili obecnej liczba odwiertów została zwiększona do 14, z czego 4 wykorzystywane są do zatłaczania gazu, co pozwala na optymalne sczerpanie zasobów ropy naftowej. Złoże zostało zagospodarowane w oparciu o budowę nowej platformy oraz wykorzystanie pływającej jednostki o pojemności 850 tys. bbl do magazynowania ropy naftowej, skąd – z pośrednim przeładunkiem na morzu – ropa jest dalej transportowana tankowcami. Surowy gaz przesyłany jest z kolei na platformę Sleipner, z której trafia do sieci gazociągów Gassled. Kondensat oraz NGL są przesyłane do instalacji przetwórczych w Kårstø w Norwegii. Po transakcji z 2020 r. udział PGNiG UN w projekcie został zwiększony z 8% do 11,3%.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 15,1 mln boe, w tym 8,7 mln boe gazu ziemnego i 6,4 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże Vilje jest usytuowane w centralnej części Morza Północnego. W sąsiedztwie złoża znajdują się instalacje Alvheim oraz Heimdal. Złoże zagospodarowane jest metodą podmorską z 3 odwiertami połączonymi rurociągami z pływającą platformą Alvheim boe ropy naftowej

Złoże Vale jest złożem gazowo-kondensatowym zlokalizowanym na obszarze Morza Północnego i zostało odkryte w 1991 r. Mimo przestojów, jakie miały miejsce w 2018 – 2020 r., w najbliższych latach zakłada się zwiększony poziom produkcji ze złoża Vale w związku z ostatnimi inwestycjami dokonanymi w ramach platformy Heimdal.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 0,9 mln boe, w tym 0,6 mln boe gazu ziemnego i 0,3 mln boe ropy naftowej

Złoże Morvin zlokalizowane na obszarze Morza Norweskiego zostało odkryte w 2001 r. Wydobycie realizowane jest poprzez dwie płyty fundamentowe na dnie morza. Wspólny rurociąg łączy Morvin z platformą Åsgard B.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 1,7 mln boe, w tym 0,7 mln boe gazu ziemnego i 1,1 mln ropy naftowej

Złoże Skogul to złoże ropne zlokalizowane na obszarze Morza Północnego w pobliżu złoża Vilje. Plan zagospodarowania objął wykonanie 1 odwiertu podłączonego do instalacji podmorskiej na złożu Vilje, a następnie wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym platformy Alvheim boe, w tym 0,2 mln boe gazu ziemnego i 1,9 mln boe ropy naftowej

Złoże Kvitebjorn zostało odkryte w 1994 r., decyzja o jego zagospodarowaniu została podjęta w 2000 r. Produkcja ze złoża rozpoczęła się z kolei w 2004 r. Zagospodarowanie nastąpiło poprzez wybudowanie dedykowanej platformy z zainstalowaną na stałe instalacją wiertniczą. Pozwala to na wiercenie kolejnych odwiertów w ramach projektu. Nabycie przez PGNiG UN udziałów w złożu w wysokości 6,45% zostało sfinalizowane na koniec grudnia 2020 r.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 11,6 mln boe, w tym 9,4 mln boe gazu ziemnego i 2,1 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże Valemon zostało odkryte w 1985 r., przy czym decyzja inwestycyjna została zatwierdzona w 2011 r. Start produkcji nastąpił w 2015 r. Zagospodarowanie polegało na postawieniu bezobsługowej platformy z uproszczonym systemem separacji. Wstępnie odseparowana ropa naftowa jest transportowana do platformy Kvitebjorn, podczas gdy gaz dostarczany jest do platformy Heimdal. W chwili obecnej, z uwagi na planowaną likwidację platformy Heimdal, rozpoczęto projekt skierowania gazu do dalszej obróbki na platformę Kvitebjorn.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 1,1 mln boe, w tym 1,0 mln boe gazu ziemnego i 0,1 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoża w fazie zagospodarowania lub wyboru koncepcji zagospodarowania

Złoże Tommeliten Alpha jest złożem gazowo-kondensatowym zlokalizowanym na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Ekofisk. Charakteryzuje się możliwością dalszego zwiększenia zasobów, a koncesja PL044 posiada znaczny potencjał do prowadzenia dalszych poszukiwań złóż. Według obecnego harmonogramu rozpoczęcie produkcji zakładane jest w 2024 r.

Zasoby Tommeliten Alpha na koniec 2020 r.: ok. 58,4 mln boe, w tym 40,7 mln boe gazu ziemnego i 17,8 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoża Ærfugl oraz Snadd Outer są złożami gazowo-kondensatowymi odkrytymi w ramach obszaru licencyjnego Skarv. Złoża znajdują się w fazie wiercenia 6 dodatkowych odwiertów, z których 3 rozpoczęły już produkcję. Odwierty z obydwu złóż w ramach wspólnego zagospodarowania będą podłączone do Skarv boe, w tym 18,2 mln boe gazu ziemnego i 7,1 mln boe ropy naftowej + NGL

Zasoby Sandd Outer na koniec 2020 r.: ok. 4 mln boe, w tym 3 mln boe gazu ziemnego i 1 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże Duva to złoże gazowo-ropne położone na głębokości 2200 m o dobrych właściwościach zbiornikowych. Zlokalizowane jest w północnej części Morza Północnego, w pobliżu złoża Gjøa. Duva została odkryta w 2016 r., a plan jej zagospodarowania został zatwierdzony w 2019 r. i obejmuje zainstalowanie podmorskiej płyty fundamentowej, przygotowanej do podłączenia 4 odwiertów produkcyjnych. Strumień sczerpywanych zasobów złoża będzie kierowany za pomocą podmorskich rurociągów na platformę Gjøa w celu przetworzenia wydobytych węglowodorów i ich eksportu.

Na koniec 2020 r. trwały prace inwestycyjne przy zagospodarowaniu złoża. Uruchomienie eksploatacji przewidziane jest na 2021 r. Duva będzie eksploatowana poprzez stopniowe obniżanie ciśnienia złożowego, gdzie w początkowym okresie produkcji wydobywana w pierwszym rzędzie będzie ropa naftowa, a następnie w coraz większym stopniu od 2023 r. gaz ziemny.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 27,3 mln boe, w tym 15,4 mln boe gazu ziemnego i 11,9 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże King Lear jest złożem gazowo-kondensatowym zlokalizowanym na Morzu Północnym. W 2020 r. trwały prace dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania złoża. Proces inwestycyjny planowany jest w latach 2021-25, a uruchomienie produkcji zakładane na 2025 r. Zgodnie z aktualnymi danymi operatora złoża, po uruchomieniu produkcji, wydobycie gazu w części przypadającej na PGNiG UN powinno wynieść ok. 0,25 mld m3  rocznie.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 35,4 mln boe, w tym 14,8 mln boe gazu ziemnego i 20,6 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże Shrek jest złożem ropnym zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie platformy Skarv boe, w tym 2,2 mln boe gazu ziemnego i 3,8 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoże Alve Nord zostało odkryte w 2011 r. W chwili obecnej, firma Aker BP będąca operatorem projektu, przygotowuje koncepcję zagospodarowania złoża. Spodziewane rozpoczęcie produkcji ma nastąpić w 2025 r.

Zasoby na koniec 2020 r.: ok. 5,3 mln boe, w tym 3,5 mln boe gazu ziemnego i 1,8 mln boe ropy naftowej + NGL

Złoża w fazie poszukiwania / rozpoznania

Złoże Fogelberg jest złożem gazowym-kondensatowym na obszarze Morza Norweskiego, zlokalizowanym na północny wschód od złoża Morvin. W trakcie 2020 r. nadal trwały analizy danych pozyskanych z odwiertu wykonanego w 2018 r., które koncentrowały się głównie na produktywności złoża oraz określeniu zasobów wydobywalnych.

Złoże Warka jest złożem ropnym zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie platformy Skarv zasoby wydobywalne węglowodorów w złożu Warka na koncesjach PL1009/1009B mieszczą się w przedziale między ok. 50 a 189 mln boe, co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD). W chwili obecnej planuje się odwiercenie odwiertu rozpoznawczego, którego celem byłoby potwierdzenie komercyjnego charakteru odkrycia.

Sprzedaż węglowodorów

Ropa naftowa sprzedawana jest bezpośrednio ze złóż spółkom Shell International Trading and Shipping Company Ltd. (ze złóż Skarv Unit, Vilje, Vale, Skogul, Kvitebjorn, Valemon i Gina Krog) i TOTSA Total Oil Trading S.A. (ze złoża Morvin). Na wszystkich złożach, z wyjątkiem Vilje, wraz z ropą naftową wydobywany jest również gaz ziemny, który przesyłany jest gazociągiem głównie do Niemiec, gdzie odbiera go spółka z Grupy PGNiG (PST).

Pakistan

PGNiG poprzez swój Oddział Operatorski prowadzi prace poszukiwawcze w Pakistanie na podstawie umowy na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów na obszarze koncesji Kirthar. Poszukiwania prowadzone są wspólnie z Pakistan Petroleum Ltd. (PPL), zgodnie z podziałem udziałów i kosztów PGNiG (operator) – 70%, PPL – 30%. Ponadto, PGNiG objęło 25% udziałów w koncesji poszukiwawczej Musakhel. Pozostałymi udziałowcami są PPL jako operator z 37.2% udziałów oraz Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) i Government Holding Private Limited (GHPL) z udziałami odpowiednio 35,3% i 2,5%.

Zasoby na koniec 2020 r. (gazu ziemnego zaazotowanego w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, przypadający dla PGNiG): ok. 6,64 mld m3 (42,8 mln boe) w tym na złożu Rehman 4,88 mld m3 (31,4 mln boe) i Rizq 1,76 mld m3 (11,4 mln boe).

Eksploatacja ze złóż Rehman i Rizq prowadzona jest za pomocą kopalni na złożu Rehman. Udział PGNiG w produkcji ze złóż Rehman i Rizq, prowadzonej 10 odwiertami w 2020 r., wyniósł ok. 295 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy. Pozytywny wynik złożowy uzyskał otwór eksploatacyjny Rizq-3 (prace rozpoczęte we lipcu 2019 r.), a otwór Rehman-7 znajduje się w fazie testów złożowych. Łącznie odwiercono ponad 2,96 kmb w otworze Rehman – 7.

W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych w 2020 r. Oddział w Pakistanie zakończył processing i reprocessing danych sejsmicznych: 3D na obszarze potencjalnego złoża W1 oraz zdjęcia sejsmicznego 2D na obszarze potencjalnego złoża W2.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W grudniu 2018 r. PGNiG wygrało przetarg na nabycie praw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na lądowym bloku nr 5 w emiracie Ras Al Khaimah. W ramach wygranej rundy Spółka objęła 90% udziałów w tym bloku o powierzchni 619 km2. PGNiG podpisało umowy z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC w styczniu 2019 r. W wyniku kontynuacji prac w emiracie został zarejestrowany Oddział PGNiG, który uzyskał stosowną licencję na prowadzenie działalności oraz rozpoczęto prace sejsmiczne.

Pod koniec 2019 r. rozpoczęto akwizycję danych sejsmicznych, która trwała do maja 2020 r. Od tego czasu PGNiG prowadzi prace przetwarzania i interpretacji danych pod kątem wyłonienia lokalizacji pod wiercenie pierwszego odwiertu poszukiwawczego. Równolegle trwają prace mające na celu pozyskanie praw do kolejnych bloków w emiracie Ras Al Khaimah.

Ukraina

W 2020 r. kontynuowano prace nad pozyskaniem koncesji poszukiwawczej położonej w zachodniej Ukrainie w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. W październiku 2020 r. podpisano umowę niewiążącą z firmą ERU (Energy Resources of Ukraine) ustalającą warunki nabycia udziałów w spółce posiadającej prawa do tej koncesji. W dniu 31 grudnia 2020 r. PGNiG oraz ERU Management Services LLC złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa.

Libia

Wobec gwałtownego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Libii, jakie miało miejsce z początkiem II połowy 2014 r., PGNiG UNA zgłosiła do National Oil Corporation (NOC) Siłę Wyższą. Sytuacja polityczna w trakcie 2020 r. zmieniła się i w październiku 2020 r. podpisano porozumienie pokojowego pomiędzy stronami konfliktu. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji politycznej w Libii, zwłaszcza warunki bezpieczeństwa prowadzenia działalności operacyjnej w tym kraju.

Gazoport_033 Gazoport_033

Działalność wspierająca segment w Polsce i za granicą

Usługi geofizyczne oraz prace sejsmiczne

Spółka Geofizyka Toruń świadczy usługi geofizyczne oraz geologiczno-wiertnicze na wielu rynkach zagranicznych. W 2020 r. Spółka realizowała zadania:

  • w zakresie akwizycji danych sejsmicznych w: Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Mozambiku, Niemczech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich;
  • w zakresie przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w: Polsce, Holandii, Kolumbii, Meksyku, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich;
  • w zakresie geofizyki wiertniczej i pomiarów parametrów wiertniczo-gazowych rynkami zbytu usług były: Polska, Bułgaria, Niemcy i Norwegia.

Geofizyka Toruń, w związku ze swoją podstawową działalnością, prowadzi również prace w zakresie B+R+I poprzez różne przedsięwzięcia innowacyjne m.in. metodę akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych dla wielkowolumenowych zdjęć sejsmicznych z wykorzystaniem systemów nodalnych.

W 2020 r., na rynku krajowym wykonywano głównie badania dla Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz ORLEN Upstream Sp. z o.o. W 2020 r. spółka wykonała w Polsce na zlecenie Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG 22 km sejsmiki 2D oraz 872km2 sejsmiki 3D. Łącznie spółka wykonała 555 km sejsmiki 2D oraz 2157 km2 sejsmiki 3D w 2020 r.

Prace wiertnicze oraz usługi serwisowe

W 2020 r. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG prowadził wiercenia w 25 otworach o łącznym metrażu 55,6 kmb.

Należąca do GK PGNiG spółka EXALO świadczy usługi z zakresu prac serwisowych oraz wykonywania odwiertów zarówno dla GK PGNiG, jak i na rzecz podmiotów zewnętrznych. Spółka jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora wierceń lądowych. Do najważniejszych kontraktów realizowanych w 2020 r. przez EXALO należały m.in.:

  • na rzecz PGNiG: obsługa zakupionego urządzenia wiertniczego klasy 2000 KM oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie m.in. wiercenia oraz robót górniczych oraz dokonanie odwiertów w Pakistanie;
  • na rzecz podmiotów zewnętrznych: dokonanie odwiertów dla klientów w Pakistanie, Czadzie, Kazachstanie oraz zapewnienie serwisu na Ukrainie w ramach kontraktu wiertniczego.

Podziemne magazyny gazu

W ramach segmentu funkcjonują dwa magazyny gazu zaazotowanego (PMG Daszewo i PMG Bonikowo), których głównymi zadaniami jest regulowanie pracy systemu gazu zaazotowanego oraz zagospodarowanie gazu z kopalń gazu zaazotowanego.

Wskazane magazyny są traktowanie odrębnie od magazynów gazu wysokometanowego (wchodzących w skład segmentu Obrót i Magazynowanie) ze względu na inny rodzaj składowanego surowca oraz funkcję.

Podziemne Magazyny Gazu (PMG)

Pojemność czynna
mln m3
Maksymalna moc odbioru
mln m3/dobę
Maksymalna moc zatłaczania
mln m3/dobę
Bonikowo 200 2,4 1,7
Daszewo 60 0,4 0,2

Wyniki wyszukiwania