Raport Zintegrowany
ESG 2020

System wspierający decyzje zarządcze

Wskaźniki niefinansowe:

Zarządzanie kluczowymi obszarami biznesowymi GK PGNiG jest realizowane poprzez Politykę QHSE, która wyznacza cele i kierunki działania oraz stanowi zapewnienie dotrzymania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań interesariuszy.

  • GRI 103-2

System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG SA jest oparty o wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz dobre praktyki HSE sektora poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz przetwarzania i przesyłu gazu. System Zarządzania został wprowadzony na podstawie Uchwały Zarządu PGNiG SA w 2016 r. Podczas audytu nadzoru w 2020 r. potwierdzono wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wg normy ISO 45001:2018, która zastąpiła normę OHSAS 18001:2007, oraz dostarczono dowodów na utrzymywanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 i systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Certyfikaty zgodności z wymaganiami ww. norm zostały utrzymane do 19.07.2021 r. W celu utrzymania ciągłości ważności certyfikatów funkcjonujący w PGNiG System Zarządzania QHSE zostanie poddany recertyfikacji.

System Zarządzania QHSE w PGNiG jest narzędziem zarządczym w zakresie prowadzonych działań operacyjnych. Zarządzanie procesowe realizowane w ramach niego pozwala na monitorowanie prowadzonych działań w celu przeciwdziałania zdarzeniom negatywnie wpływającym na realizację procesów, ocenę ich efektywności i skuteczności. Przekłada się to na osiąganie określonych wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonanie celów biznesowych.

Nadzór nad skutecznym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania QHSE pełni Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania QHSE wspierany przez Pełnomocników Dyrektora w Oddziałach PGNiG. Pełnomocnik Zarządu jest uprawniony do reprezentowania PGNiG w zakresie Systemu Zarządzania QHSE przed zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.

Polityka QHSE Grupy PGNiG jest podstawowym dokumentem systemowym, który wyznacza kierunki działania w obszarze jakości, środowiskowym i bezpieczeństwa i higieny pracy dla spółek z Grupy, ponieważ na niej opierają się systemy zarządzania w spółkach Grupy. Polityka podlega okresowej ocenie pod kątem jej użyteczności i aktualności.

Systemy zarządzania i certyfikacja w wybranych jednostkach GK PGNiG

Jednostki organizacyjne Nazwa systemu (ZSZ,SZŚ, SZJ, SZBHP, EMAS etc.) Certyfikowany (Tak/Nie) Data Nazwa jednostki certyfikującej
certyfikacji recertyfikacji
PGNiG SZJ – ISO: 9001:2015SZŚ – ISO:14001:2015
SZBHP ISO 45001:2018
TAK 20.07.2018 19.07.2021 BSI
PGNiG – Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze SZ zgodny z PN-EN ISO/ IEC 17025:2005+Ap 1:2007, PN -EN ISO/IEC 17065:2013 TAK 29.02.2020
(AB I AP)
28.12.2023 r. (AP 017)
18.02.2023 r. (AB 278
AC  11-12-2024
PCA
Exalo Drilling SZJ – ISO: 9001:2015
SZŚ – ISO: 14001:2015
SZBHP – ISO: 45001:2018
TAK 27.01.2020
27.01.2020
24.01.2020
26.01.2023
26.01.2023
23.01.2023
TÜV SÜD
GEOFIZYKA Toruń ZSZ:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
TAK 18.03.2011 11.03.2020 Lloyd’s Register
PGNiG OD NIE
PGNiG Technologie ZSZ:

SZJ – ISO: 9001:2015
SZŚ – ISO:14001:2015
SBHP – PN-18001:2004

TAK 20.12.2013 19.12.2022 UDT
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 TAK 20.02.2020 19.02.2022 UDT
PN-EN ISO 3834-2:2007 TAK 09.05.2019 08.05.2024 Sieć Badawcza Łukasiewicz
API Spec. Q1 i API Spec. 6A TAK 1.11.2019 14.05.2021 Amerykański Instytut Naftowy – API
PN-EN 1090-1+A1:2012 TAK 08.06.2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz
PGNiG TERMIKA SZ BHP: PN-ISO 45001:2018 TAK 22.10.2007 23.09.2019 PCBC
SZŚ: PN-EN ISO: 4001:2015-09 TAK 05.12.2007 23.09.2019 PCBC
SZJPP: PN-EN 450 TAK 22.10.2008 23.09.2020 ITB
SZJPP: PN-EN-14227-4 TAK 23.09.2020 23.09.2020 ITB
SZ: PN-EN ISO/IEC TAK 27.04.2006 06.02.2020 PCA
17025:2018-02 TAK 16.06.2015 16.06.2018  TUV Nord
SZBI: PN-ISO/IEC 27001
BCM
NIE nd. nd. nd.
PSG ZSZ: ISO 14001:2015 TAK 02.01.2017 02.01.2020 TÜV NORD
ISO 9001:2015 TAK 02.01.2017 02.01.2020
ISO 50001:2018 TAK 08.01.2020
ISO 45001:2018 TAK 03.12.2020
ISO 27001:2017 TAK 05.12.2018 2021
ISO 3834-2:2007 TAK 10.05.2019 2022
GSP SZJ – ISO: 9001:2015 TAK 03.09.2018 02.09.2021 DQS
SZŚ – ISO:14001:2015 03.09.2018 02.09.2021
BHP- ISO:45001:2018 06.08.2020 05.08.2023

Poprzez Politykę QHSE GK PGNiG deklaruje się do:

  • identyfikacji, nadzorowania oraz zapewnienia skuteczności procesów,
  • budowania trwałych relacji z klientami,
  • identyfikacji i przestrzegania aktów prawnych i innych wymagań,
  • wdrażania norm i standardów wynikających z dobrych praktyk, promowania bezpiecznych rozwiązań,
  • identyfikowania zagrożeń, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, incydentom oraz awariom,
  • identyfikowania i ograniczania wpływu na środowisko,
  • wykonywania prac w sposób bezpieczny zaplanowany, zorganizowany i nadzorowany,
  • skutecznego dążenia do stałej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • budowania kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego.

Wyniki wyszukiwania