Raport Zintegrowany
ESG 2020

Projekty i technologie środowiskowe

Wskaźniki niefinansowe:
 • CCE-1/C4
 • CCE-2/C2
 • CCE-3/C2
 • CCE-3/A1

Zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w Polityce QHSE odnoszącymi się do stosowania technologii przyjaznych dla środowiska w 2020 r. w Grupie Kapitałowej PGNiG zrealizowano następujące inwestycje:

 • Innowacyjny nodalny system akwizycji danych sejsmicznych. Ze względu na małe gabaryty i wagę, czujniki nodalne pozwalają na prowadzenie badań w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Upraszczają również logistykę prowadzonych prac badawczych, która jest mniej uciążliwa dla środowiska i lokalnych społeczności (Geofizyka Toruń).
 • Rozbudowa zaplecza laboratoryjnego Pracowni Pomiarów Fizykochemicznych o nowe stanowiska badawcze, które będą wsparciem dla tworzenia krajowej gospodarki wodorowej pod kątem jakości nowych paliw gazowych w celu świadczenia komercyjnych, innowacyjnych, unikalnych w skali światowej, zwiększających portfolio handlowe GK PGNiG, usług w zakresie badania jakości paliw alternatywnych (CLPB – PGNiG).
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych – w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w Grupie PGNiG oszacowano, że własne nieruchomości spełniają kryteria do budowy instalacji o łącznej mocy ok. 20 MW. Jest to wieloetapowy proces, który ma zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej i dostarczyć dla działalności firmy czystej energii słonecznej dla potrzeb własnych i do odsprzedania do sieci. Działania na rzecz optymalizacji energetycznej oraz neutralizacji wpływu eksploatacji obiektów biurowych na środowisko naturalne spółka realizuje również m.in. w oparciu o uruchomiony w sierpniu 2020 r. Program Poprawy Efektywności Energetycznej w Grupie Kapitałowej PGNiG.
  • Montaż pilotażowej instalacji fotowoltaicznej na dachu jednego z budynków Centrali PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Teren ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej parametrów historycznego układu urbanistycznego, a wiele budynków wpisanych jest do rejestru zabytków. Na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej wytypowano budynek biurowy C7, który nie jest budynkiem zabytkowym – jego dach o powierzchni około 1500 m² spełniał kryteria do realizacji przedsięwzięcia. Instalacja fotowoltaiczna, o mocy blisko 50 kWp, została wyposażona w 124 panele słoneczne. Instalacja będzie produkować rocznie ponad 42 MWh zielonej energii, co w dużym stopniu pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną dla tego budynku.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zielonej Górze na obiektach przy ul. Naftowej 3. W pierwszej fazie inwestycja pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zakupionej z zewnątrz o 10% oraz ograniczy emisje CO₂ do środowiska. Docelowo zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci wyniesie około 20%.
 • Budowa kotłowni gazowej KG1 w Elektrociepłowni Żerań, która zastąpiła pracę dwóch kotłów węglowych, zmniejszając emisję zanieczyszczeń powietrza (Termika).
 • Wybudowanie instalacji dyfuzorowej służącej do wprowadzania solanki do wód Zatoki Puckiej, która zapewnia odpowiednie mieszanie i rozcieńczanie solanki w wodach Zatoki, zgodnie z założeniami wynikającymi z obliczeń modelowych i teoretycznych (GSP).
 • Opracowanie projektu dotyczącego podziemnego wielkoskalowego magazynowania wodoru w kawernach solnych, w tym budowa instalacji demonstracyjnej złożonej z eksperymentalnej kawerny solnej współdziałającej z własnym źródłem OZE i elektrolizerem w lokalizacji KPMG Mogilno (GSP).

Dobre praktyki

 • Montaż hybrydowych (pole elektryczne i akustyczne) instalacji odstraszania ryb na ujęciach wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań z Wisły i Kanału Żerańskiego w celu niedopuszczenia do wpływania ryb do układu pompowego ujęć (Termika).
 • Ograniczenie zajmowanej powierzchni terenu poprzez zgrupowanie otworów w tzw. klastry w obrębie KPMG Kosakowo (GSP).
 • Wykorzystywanie do ługowania komór ścieków z oczyszczalni w Dębogórzu (jako woda technologiczna), celem ochrony użytkowych zasobów wód podziemnych. Ścieki są pobierane z kanału zrzutowego, którym oczyszczalnia Dębogórze odprowadza je do wód Zatoki Puckiej (GSP).
 • Zastosowanie azotu zamiast oleju ekranizującego do izolacji stropów komór w procesie ługowania. Ługowanie komór magazynowych z zastosowaniem azotu eliminuje szkodliwe działanie na środowisko wód Zatoki Puckiej, co mogłoby potencjalnie mieć miejsce w przypadku zastosowania oleju (GSP).
 • Odprowadzanie wód opadowych po uprzednim podczyszczeniu do gruntu, co wspomaga utrzymanie naturalnych stosunków wodnych pomimo częściowej zabudowy terenu (GSP).
 • Realizacja badań sozologicznych na terenach po gazowniach klasycznych, mających na celu określenie stanu środowiska gruntowo-wodnego. Podejmowanie działań remediacyjnych na terenach, na których zidentyfikowano zanieczyszczenia (PSG).
 • Montaż kamer do podglądu on-line gniazd sokołów wędrownych w Elektrociepłowni Żerań i Ciepłowni Kawęczyn, we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz dzikich zwierząt „Sokół” (kamery zostały zamontowane na sezon lęgowy 2021) (Termika).
 • Założenie gniazd dla jerzyków na budynku głównym Elektrociepłowni Żerań. Zostały one zamontowane z inicjatywy budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Białołęka (Termika).
 • Prowadzenie pasiek dla pszczół (2 mln pszczół w środowisku miejskim). Na terenie PGNiG, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie, z uwagi na dostępność terenu oraz bliskie sąsiedztwo obszarów zielonych, znajduje się pasieka licząca 25 uli. Projekt łączy walory ochrony środowiska z elementami edukacyjnymi. W 2020 r. w Grupie Kapitałowej PGNiG powstała też druga pasieka (16 uli) w Warszawie na terenie Elektrociepłowni Siekierki (Termika). Pasiekami opiekuje się Fundacja PGNiG.
 • Projekty PGNiG Termika EP z zakresu outsourcingu energetycznego, poprawy efektywności energetycznej oraz obrotu energią elektryczną. W ramach rozwoju oferty produktowej spółka przeprowadziła kierunkowe audyty energetyczne na terenie hoteli należących do spółki GEOVITA, których efektem jest realizacja kilkunastu przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu modernizacji gospodarki energetycznej obiektów hotelowych oraz pozyskanie świadectw efektywności energetycznej w ilości ok. 120 [toe]. Rozpoczęto także prace projektowe dot. modernizacji instalacji kotłowni zlokalizowanych na terenie hoteli w Dźwirzynie, Mrzeżynie, Dąbkach. Zakres przedsięwzięć modernizacyjnych realizowanych na rzecz hoteli Geovity zostanie w 2021 r. rozszerzony o budowę dedykowanych instalacji fotowoltaicznych w 13 lokalizacjach o łącznej mocy ok. 4-5 [MWp], które w 2022 r. powinny doprowadzić do samowystarczalności energetycznej hoteli Geovity z wykorzystaniem technologii OZE (fotowoltaika, pompy ciepła itp.) i kogeneracji.
 • Ogólnopolski Program „Poprawy Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych” skierowany do spółdzielni mieszkaniowych obejmuje realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenie usług w formule ESCO (Energy Service Company to formuła realizacji działań służących oszczędności energii współpracy z firmą specjalizującą się w usługach energetycznych), zapewniając finansowanie realizowanych działań ze środków własnych GK PGNiG. Zakres programu jest dostosowany do potrzeb spółdzielni mieszkaniowych, zarówno tych, które korzystają z ciepła sieciowego, jak również wykorzystujących kotłownie lokalne oraz „wyspowe” systemy ciepłownicze. Działania Programu koncentrują się wokół realizacji projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji, związanych z budową efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, a także budową lokalnych rynków energii w ramach inicjatyw klastrowych oraz skupionych na poprawie jakości zasilania w energię elektryczną zakładów przemysłowych, hoteli, biurowców (PGNiG Termika EP).
 • Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy ze źródłami typu LED na terenie KPMG Mogilno. Zredukowano także emisję metanu do atmosfery na KPMG Mogilno poprzez zastąpienie metanu stosowanego do wentylacji systemu zrzutu gazu VentStack azotem, który jest ekologiczny i neutralny dla atmosfery, oraz zaprojektowano cztery komory magazynowe dedykowane do przechowywania biometanu. Prowadzono również ograniczenie emisji hałasu generowanego przez instalację na powierzchni KPMG Kosakowo wraz z wykonaniem ukierunkowanej analizy niskoczęstotliwościowych emitorów hałasu (GSP).
 • Projekty w zakresie zmniejszenia emisji CO₂, czego efektem było zainstalowanie na dachach budynku biurowego i warsztatu w Zielonej Górze kolektorów słonecznych mających posłużyć do wytwarzania energii elektrycznej umożliwiającej np. podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ograniczenie emisji CO₂ do środowiska o 20% (Exalo).

Wyniki wyszukiwania