Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zużycie wody

Wskaźniki niefinansowe:
  • wskaźnik własny 1

Zużycie wody w GK PGNiG w podziale na źródło pochodzenia w latach 2019-2020

Wody (mln m3) 2020 2019
GK PGNiG* PGNiG* GK PGNiG PGNiG
powierzchniowe pobierane z ujęć własnych 152,6 142,4
podziemne pobierane z ujęć własnych 0,4 0,3 0,4 0,3
gromadzone z opadów
kupowane z sieci wodociągowej, ujęć wód powierzchniowych i podziemnych 1,8 0,2 1,8 0,1
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego

GK PGNiG stawia sobie za cel ograniczanie zużycia wód na potrzeby socjalne i technologiczne. W ramach prowadzonych prac poszukiwawczych i wydobywczych, w odniesieniu do ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, są poszukiwane źródła zaopatrzenia w wodę oraz możliwości jej gromadzenia w celu jak najbardziej efektywnego i optymalnego wykorzystania w danym regionie. Nie ogranicza się przy tym możliwości korzystania z wody innym użytkownikom. Wprowadzono zasady zarządzania gospodarowaniem wodą i ściekami, polegające na ewidencjonowaniu i opomiarowaniu ilości zakupywanej i pobieranej wody. W celu zmniejszenia zużycia wody płuczka wiertnicza jest uzdatniana i ponownie wykorzystywana. Najczęściej stosowanymi urządzeniami w systemie oczyszczania płuczki są koryta płuczkowe, sita wibracyjne, wirówki, odmulacze i piaskowniki. Wytrącone z płuczki okruchy skalne trafiają do stalowych zbiorników, skąd na bieżąco są odbierane przez uprawnione podmioty zewnętrzne i transportowane bezpośrednio na instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Wyniki wyszukiwania