Raport Zintegrowany
ESG 2020

Za podstawowy element decydujący o wartości Spółki PGNiG SA oraz całej GK PGNiG uznawany jest kapitał ludzki, dzięki któremu możliwa jest realizacja przyjętej strategii Grupy. Tym samym strategia personalna jest oparta na założeniu, że pracownicy są głównym zasobem Spółki i od ich wiedzy, umiejętności, jakości pracy i zaangażowania zależy rozwój i konkurencyjność organizacji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

  • GRI 103-1
  • GRI 103-2
  • GRI 103-3

PGNiG skutecznie realizuje założone cele polityki personalnej, która w głównej mierze sprofilowana jest na zapewnienie zastępowalności kadry dla kluczowych i unikalnych stanowisk w organizacji. Dlatego podejmuje działania pozwalające na merytoryczne i metodyczne przygotowanie sukcesorów do pracy na nowych stanowiskach. W 2020 r. w efekcie prac do nowych ról było przygotowanych 63 sukcesorów, w ramach par mentor-sukcesor. Jednocześnie podejmowane są wysiłki umożliwiające kształtowanie miejsca pracy zgodnego z oczekiwaniami pracowników. W tym celu powołano inicjatywę Bank Pomysłów „Twoje lepsze miejsce pracy”, w ramach której pracownicy zgłaszają pomysły na zmianę otoczenia pracy i mają wpływ na jego realne modelowanie. W 2020 r. do Banku Pomysłów zgłoszono 39 pomysłów ze wszystkich lokalizacji PGNiG SA. Komisja wyłoniła 12 zwycięskich projektów, które zostaną wdrożone w 2021 r. Kampania Banku pomysłów została zrealizowana za pośrednictwem wewnętrznej platformy komunikacyjnej.

Prawidłowe wykorzystanie kompetencji, umiejętności pracowników pozwala organizacji dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania klientów oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zaangażowanie pracowników w rozwój Grupy PGNiG jest gwarancją realizacji wyznaczonych planów strategicznych oraz osiągania ambitnych celów pozwalających budować stabilną pozycję lidera na rynku. Jednocześnie silna i rozpoznawalna marka pozwala na pozyskanie specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki zespołowej pracy wykorzystają swój potencjał i przyczynią się do jej rozwoju. GK PGNiG dokłada wszelkich starań, aby relacje zawodowe ze współpracownikami oparte były na poczuciu wspólnego zaufania i transparentnych zasadach postępowania. Te działania mają za zadanie budowanie wzajemnej i uczciwej relacji pracownik – pracodawca, co w konsekwencji prowadzi do eliminacji konfliktów i przyczynia się do budowania efektywnej organizacji. Powyższe założenia zostały odwzorowane w Strategii CSR, która przyczynia się do budowania kultury zaangażowania pracowników w pracę i rozwój organizacji. Przyjęty styl zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie ma również istotny wymiar poczucia możliwości tworzenia środowiska pracy, wpływania na kulturę organizacyjną oraz realizacji własnych inicjatyw przez samych pracowników.

Kultura organizacyjna Grupy opiera się na przepływie informacji i wymianie wiedzy pomiędzy pracownikami, co pozwala na budowanie nowoczesnej organizacji. Pracownicy są informowani o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach, które realizowane są w ramach Grupy PGNiG. Najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji z szerokim gronem pracowników jest Pismo Pracowników GK PGNiG „Głos Grupy”. Na łamach publikacji pracownicy dowiadują się o inwestycjach i projektach realizowanych przez całą Grupę. Jednocześnie pismo ma również wymiar integrujący pracowników poprzez publikowanie informacji o wzajemnych pasjach i zainteresowaniach współpracowników. Codzienna komunikacja odbywa się za pośrednictwem intranetów poszczególnych spółek, w których na bieżąco są publikowane aktualności i komunikaty wewnętrzne.

Istotnym zagadnieniem wpływającym na jakość pracy jest zaangażowanie pracowników i możliwość samorealizacji podczas udziału w ciekawych i innowacyjnych projektach. Grupa PGNiG swojej przewagi konkurencyjnej upatruje w aktywnej postawie i lojalności pracowników.

W związku z tym Grupa dokłada starań, aby tworzyć przyjazne miejsce pracy adekwatne do oczekiwań pracowników. Budowa właściwej atmosfery w pracy sprawia, że pracownicy czują się doceniani, szanowani oraz mają poczucie, że w pełni mogą realizować swój potencjał zawodowy. Należy podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez spełnienia wzajemnych obowiązków wynikających z przyjętych zasad współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Kluczowym zagadnieniem wpływającym na prawidłowe relacje wewnątrz organizacji są kwestie wynagradzania i motywowania zespołu.

Wyniki wyszukiwania