Raport Zintegrowany
ESG 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020

Sprawozdania podstawowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 2020 2019
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego* Nota 3.1. 27 715 30 430
Przychody ze sprzedaży pozostałe* Nota 3.1. 11 482 11 593
Przychody ze sprzedaży 39 197 42 023
Koszt gazu Nota 3.2. (19 808) (26 686)
Wpływ aneksu zawartego z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export na koszty gazu w latach 2014-2019 Nota 3.2. 4 915
Zużycie innych surowców i materiałów Nota 3.2. (3 224) (2 977)
Świadczenia pracownicze Nota 3.2. (3 381) (3 168)
Usługi przesyłowe (1 048) (1 053)
Pozostałe usługi Nota 3.2. (1 888) (1 828)
Podatki i opłaty (911) (782)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne Nota 3.3. (159) (442)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 1 102 1 076
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie Nota 3.2. (1 786) (659)
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) Nota 2.2. 13 009 5 504
Amortyzacja Nota 2.2. (3 424) (3 056)
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) Nota 2.2. 9 585 2 448
Koszty finansowe netto Nota 3.4. 35 (54)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności Nota 2.4. (595) (235)
Zysk przed opodatkowaniem 9 025 2 159
Podatek dochodowy Nota 4.1. (1 685) (788)
Zysk netto 7 340 1 371
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 7 340 1 371
Udziałom niekontrolującym
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) Nota 3.5. 1,27 0,24
* W bieżącym okresie Spółka dokonała zmiany prezentacji przychodów ze sprzedaży gazu propan-butan, więcej informacji w nocie 2.3.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 2020 2019
Zysk netto 7 340 1 371
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (10) (14)
Rachunkowość zabezpieczeń Nota 7.1.3 (1 217) 919
Podatek odroczony** 231 (175)
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności (1)
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (997) 730
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych (69) (32)
Podatek odroczony 13 6
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności (2) (7)
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (58) (33)
Pozostałe całkowite dochody netto (1 055) 697
Łączne całkowite dochody 6 285 2 068
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 285 2 068
Udziałom niekontrolującym
** W bieżącym okresie Grupa dokonała zmiany prezentacji wartości podatku odroczonego w stosunku do okresu porównawczego – wartość 19 mln PLN została przeniesiona do skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, do pozycji „Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto”. Szerzej na ten temat w objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Nota 2020 2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto 7 340 1 371
Amortyzacja 3 424 3 056
Podatek dochodowy bieżącego okresu 1 685 788
Wynik z działalności inwestycyjnej 1 618 433
Pozostałe korekty niepieniężne Nota 5.5.2. 782 (384)
Podatek dochodowy zapłacony Nota 4.1.1. (1 745) (852)
Zmiana stanu kapitału obrotowego Nota 5.5.1. 1 014 526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 118 4 938
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Nota 2.2. (952) (1 215)
Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Nota 2.2. (4 843) (4 854)
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych (2) (1)
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (523) (10)
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 134 30
Pozostałe pozycje netto (68) (102)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 254) (6 152)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zadłużenia Nota 5.1. 496 3 851
Wydatki z tytułu zadłużenia Nota 5.1. (3 605) (2 868)
Wypłacone dywidendy Nota 5.3. (520) (636)
Pozostałe pozycje netto (24) (20)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 653) 327
Przepływy pieniężne netto 4 211 (887)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 037 3 925
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Nota 5.5.3. (148) (1)
Odpisy aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota 5.5.3. (2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 7 098 3 037

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 2020 2019
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe Nota 6.1.1. 42 565 40 002
Wartości niematerialne Nota 6.1.2. 693 729
Aktywa z tytułu podatku odroczonego Nota 4.1.2. 42 32
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności Nota 2.4. 966 1 564
Pochodne instrumenty finansowe 143 237
Pozostałe aktywa Nota 8.2. 1 834 1 375
Aktywa trwałe 46 243 43 939
Zapasy Nota 6.2.1. 2 684 4 042
Należności Nota 6.2.2. 5 288 5 504
Pochodne instrumenty finansowe Nota 7.2. 1 310 2 390
Pozostałe aktywa Nota 8.2. 217 259
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota 5.4. 7 098 3 037
Aktywa przeznaczone do sprzedaży Nota 8.1. 31 14
Aktywa obrotowe 16 628 15 246
AKTYWA RAZEM 62 871 59 185
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (16) 739
Skumulowane pozostałe całkowite dochody (315) (246)
Zyski zatrzymane 36 939 30 097
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 44 126 38 108
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących (1) (1)
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 44 125 38 107
Zobowiązania z tytułu zadłużenia Nota 5.1. 3 859 3 507
Pochodne instrumenty finansowe 285 20
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Nota 6.3.1. 1 046 890
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska Nota 6.3.2. 3 241 2 510
Pozostałe rezerwy Nota 6.3.3. 135 124
Dotacje Nota 6.3.4. 695 705
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Nota 4.1.2. 2 228 2 383
Pozostałe zobowiązania Nota 6.3.5. 177 239
Zobowiązania długoterminowe 11 666 10 378
Zobowiązania z tytułu zadłużenia Nota 5.1. 325 3 245
Pochodne instrumenty finansowe Nota 7.2. 1 113 1 277
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków * Nota 6.2.3. 3 297 3 487
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Nota 6.3.1. 468 398
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska Nota 6.3.2. 70 61
Pozostałe rezerwy Nota 6.3.3. 789 701
Dotacje Nota 6.3.4. 49 48
Pozostałe zobowiązania Nota 6.3.5. 969 1 483
Zobowiązania krótkoterminowe 7 080 10 700
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 18 746 21 078
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 62 871 59 185
* W tym podatek dochodowy: 168 mln PLN (2019: 132 mln PLN)

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym: Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu: Zyski zatrzymane Ogółem
kapitał akcyjny kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Stan na 1 stycznia 2019 5 778 1 740 73 (112) (91) 0 29 246 36 634 (2) 36 632
Wpływ zastosowania MSSF 16 119 119 119
Zysk netto 1 371 1 371 1 371
Pozostałe całkowite dochody netto* 744 (14) (26) (7) 697 697
Całkowite dochody razem 744 (14) (26) (7) 1 371 2 068 2 068
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto* (78) (78) (78)
Dywidenda (636) (636) (636)
Zmiany w Grupie 4 (3) 1 1 2
Stan na 31 grudnia 2019 5 778 1 740 739 (122) (117) (7) 30 097 38 108 (1) 38 107
Zysk netto 7 340 7 340 7 340
Pozostałe całkowite dochody netto (986) (10) (56) (3) (1 055) (1 055)
Całkowite dochody razem (986) (10) (56) (3) 7 340 6 285 6 285
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto 231 231 231
Dywidenda (520) (520) -520
Zmiany w Grupie 22 22 22
Stan na 31 grudnia 2020 5 778 1 740 (16) (132) (173) (10) 36 939 44 126 (1) 44 125
* W bieżącym okresie Grupa dokonała zmiany prezentacji wartości podatku odroczonego prezentowanego w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów względem danych zaprezentowanych za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku. Zmiana polega na przesunięciu podatku odroczonego naliczonego od rachunkowości zabezpieczeń w części odnoszonej na zapasy, dotychczas prezentowanego w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, bezpośrednio do skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, do pozycji „Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto”. W wyniku tej modyfikacji pozycja „Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy” prezentowana jest w wartości netto, tj. łącznie z podatkiem odroczonym. Dane za porównawczy okres zakończony 31 grudnia 2019 roku zostały skorygowane o kwotę 19 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania