Raport Zintegrowany
ESG 2020

Ważne strategiczne znaczenie produktów, jakie Grupa dostarcza swoim klientom, powoduje, że odgrywa ona szczególnie istotną rolę w codziennym życiu społeczności lokalnych oraz ogółu społeczeństwa.

  • GRI 103-1
  • GRI 103-2
  • GRI 103-3

Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów powoduje, że GK PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów ważnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla obopólnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy wzajemnie się przenikających.

W ramach działalności poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG dba o zrównoważony rozwój swojego biznesu poprzez utrzymanie dobrych relacji ze społecznością lokalną, samorządem i lokalnymi mediami, prowadząc rzetelną kampanię informacyjną. Spółka informuje o celu prowadzonych prac, zakresie, kwestiach związanych z bezpieczeństwem ludzi i środowiska oraz korzyściach wynikających z obecności firmy dla społeczności lokalnej. Te działania poprzedzone są dobrym rozpoznaniem lokalizacji prowadzonych prac poszukiwawczych, identyfikacją ryzyk związanych z potencjalnymi uciążliwościami dla lokalnej społeczności (np. emisja hałasu, wzmożony ruch pojazdów itp.) oraz ich mitygacją. Ponadto dobre relacje z otoczeniem budowane są także poprzez udział firmy w życiu społeczności lokalnych, tj. wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i zaangażowanie w ważne wydarzenia kulturalne i sportowe.

Spółki Grupy wspierają wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których prowadzą swoją działalność operacyjną. W szczególności w ramach sponsoringu i działalności charytatywnej finansowane są inicjatywy, które budują pożądany wizerunek Grupy i poszczególnych spółek. Wsparcie otrzymują wartościowe inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, w szczególności w następujących obszarach: wydarzenia patriotyczne i historyczne, sprawy społeczne, nauka i edukacja, sport i zdrowy styl życia, kultura i sztuka oraz ekologia i ochrona środowiska.

Wyniki wyszukiwania