Raport Zintegrowany
ESG 2020

Wyniki segmentu

Przychody ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 4 603 4 481 4 604
Przychody ze sprzedaży między segmentami 81 106 323
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 4 684 4 587 4 927
– usługa dystrybucji 4 389 4 208 4 414

 

Koszty operacyjne w segmencie Dystrybucja w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Koszty ogółem (3 621) (3 607) (3 469)
– amortyzacja (1 094) (1 015) (927)
– zużycie surowców i materiałów (72) (246) (436)
– świadczenia pracownicze (1 495) (1 394) (1 177)
– usługi obce (233) (250) (259)
– usługi przesyłowe (667) (655) (635)
– odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (5) 6 (2)
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 367 346 288
– pozostałe koszty operacyjne, netto (422) (399) (321)

Zmiany w EBITDA Dystrybucji pomiędzy latami 2019-2020

  • stabilny wolumen dystrybuowanego gazu sięgający 11,57 mld m3, przy niższej o 0,4°C średniej temperaturze r/r;
  • przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wyższe o 181 mln zł (4% r/r), na skutek wyższego poziomu taryfy od 3 kwietnia 2020 r. (ok. 3,5% w porównaniu do wcześniej taryfy)
  • saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +29 mln zł w 2020 r. wobec -30 mln zł rok wcześniej;
  • wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o -101 mln zł (+7% r/r) ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz innych składników tj. premii i ubezpieczeń społecznych.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2020 r. w segmencie Dystrybucja wyniosły 2 945 mln zł.

Wyniki finansowe GK PSG

GK PSG (mln zł) 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 4 684 4 587 4 927
EBITDA 2 126 1 953 2 337
EBIT 1 018 924 1 398
Zysk/strata netto 738 671 1 110
Aktywa ogółem 19 754 17 564 15 149
Kapitał własny 12 406 11 686 12 088
* Dane zawierają Korektę dostosowującą wyniki Spółki do polityki rachunkowości GK PGNiG. Korekta dotyczy wartości budynku skorygowanej do wartości kosztu wytworzenia.

Wyniki wyszukiwania